اتاق شمارش سلول

پیشرو چین است محفظه شمارش هموسیتومتر ، محفظه شمارش خون بازار محصول