مانکن های آموزشی پزشکی

پیشرو چین است مانکن مراقبت از بیمار ، مانکن شبیه سازی کودکان بازار محصول